Home | Sitemap | Contact |

Wettelijke mededeling

Gegevens van de houder van de website www.lanteksms.com

Houder: LANTEK SHEET METAL SOLUTIONS, S.L.
Btw-nummer: B01395698
Maatschappelijke zetel: Calle Ferdinand Zeppelin, nº 2 01510 Miñano (Álava) – Spanje
Tel.: +34 945 771 700
E-mail: info@lantek.es
Registratiegegevens: LANTEK SHEET METAL SOLUTIONS, S.L. is ingeschreven in het Handelsregister van Álava, Blad VI-11617, Boekdeel 1257, Folio 145"

Onverminderd het voorgaande kunnen, in voorkomend geval, zowel de bovengenoemde vennootschap als andere van de Lantek Groep (Lantek Business Solutions, S.L. en Lantek Investigación y Desarrollo, S.L.) en andere dochterondernemingen van de Groep ook verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de gegevens verzameld via deze website en/of andere websites, domeinen, subdomeinen en landingspagina's: Lantek Systèmes, SRL, Lantek Systemtechnik GmbH, Lantek Systems, Ltd, Lantek Systems, Inc, Lantek México, S.A de C.V., Lantek Polska S. Zoo., Lantek Yazilim Ticaret Ltd. Sti, Lantek Automation Pvt. Ltd, Lantek Netherlands B.V., Lantek System Korea Llc en Lantek Middle East FZE.

Deze wettelijke mededeling is eveneens van toepassing op dergelijke websites, domeinen, subdomeinen en landingspagina's van voornoemde vennootschappen.

Gebruiksvoorwaarden van de website

Door gebruik te maken van de website www.lanteksms.com, wordt begrepen dat de gebruiker deze wettelijke mededeling, de gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid en andere mededelingen of instructies op deze website volledig en zonder voorbehoud heeft gelezen, begrepen en aanvaard, en ermee heeft ingestemd om er goed gebruik van te maken in overeenstemming met de wet, de moraal en de openbare orde.

Indien de gebruiker het hier niet mee eens is, dient hij zich te onthouden van het gebruik van de website www.lanteksms.com.

LANTEK behoudt zich het recht voor om te allen tijde de inhoud, informatie, de voorwaarden van deze website, van deze gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid en andere wettelijke mededelingen te wijzigen. In dit geval zullen we de gebruikers hiervan via de website op de hoogte brengen.

Op de website www.lanteksms.com kunnen links naar andere websites of -pagina's van derden staan, maar het bedrijf neemt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid op, omdat het er geen controle over heeft. Daarom heeft de gebruiker op eigen verantwoordelijkheid toegang tot zowel de inhoud die zij aanbieden als hun gebruiksvoorwaarden.

Auteurs- en intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker erkent en aanvaardt dat alle handelsmerken, handelsnamen of onderscheidende tekens, de inhoud, alle industriële en intellectuele eigendomsrechten, en/of alle andere elementen die in deze website zijn opgenomen, het exclusieve eigendom zijn van LANTEK en/of derden, die het exclusieve recht hebben deze te gebruiken in het economische verkeer.

De toegang tot de website houdt in geen geval enige vorm van afstand, overdracht, licentie of gehele of gedeeltelijke overdracht van deze rechten in, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

In overeenstemming met de voorgaande paragraaf is het gebruikers van deze website niet toegestaan de informatie en de inhoud van deze website geheel of gedeeltelijk weer te geven, te kopiëren, over te dragen, te verspreiden, te wijzigen of op enige andere wijze te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LANTEK.

De inhoud van deze website mag noch geheel noch gedeeltelijk worden weergegeven, noch worden verzonden of vastgelegd via een informatiezoeksysteem, in welke vorm of op welke wijze dan ook, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen van de voornoemde entiteit.

LANTEK is eigenaar van de elementen die deel uitmaken van het grafisch ontwerp van zijn website, de menu's, de HTML-code, de teksten, merken, logo's, kleurencombinaties, knoppen, afbeeldingen, grafieken en elke andere inhoud van de website, alsmede van de structuur, selectie, rangschikking en presentatie van de inhoud ervan, of heeft in ieder geval de overeenkomstige toestemming voor het gebruik ervan.

Daarom verbindt de gebruiker zich ertoe om deze website, zijn inhoud en diensten zorgvuldig en correct te gebruiken, in overeenstemming met de wet, de moraal, de goede praktijken en gebruiken, de openbare orde, de goede trouw en deze algemene gebruiksvoorwaarden, met een nauwgezet respect voor de aan LANTEK toekomende intellectuele eigendomsrechten.

Het is de gebruiker uitdrukkelijk verboden de website te gebruiken voor illegale, verboden of schadelijke doeleinden die, op enigerlei wijze, schade kunnen toebrengen aan het handelsmerk, het imago of de reputatie van LANTEK of de rechten van derden.

De gebruiker is aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die LANTEK zou kunnen lijden als gevolg van het niet nakomen van enige verplichting die krachtens deze toepasselijke voorwaarden op hem rust. LANTEK behoudt zich het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen ter verdediging van zijn rechten.

Bescherming van persoonsgegevens

Op de website www.lanteksms.com worden persoonsgegevens verzameld via verschillende kanalen, hetzij via formulieren of het e-mailadres dat is opgegeven om contact met ons op te nemen.

Deze gegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de te allen tijde van kracht zijnde regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, en in overeenstemming met het privacybeleid beschreven op deze website, die de gebruikers moeten lezen voordat zij hun gegevens verstrekken. In het formulier dat wordt gebruikt om persoonsgegevens te verzamelen is in ieder geval een informatieve clausule opgenomen over de verwerking van dergelijke gegevens.

Commerciële communicatie

De gebruikers van de website www.lanteksms.com worden ervan op de hoogte gebracht dat zij geen reclame of commerciële mededelingen zullen ontvangen via e-mail of een ander gelijkwaardig elektronisch communicatiemiddel zonder hun voorafgaande verzoek of toestemming, die via de daartoe bestemde formulieren zal worden verkregen.

De gebruikers kunnen zich in ieder geval verzetten tegen de ontvangst van commerciële informatie, of deze weigeren, langs elektronische weg, door een e-mail te sturen naar info@lantek.es, waarbij in deze mogelijkheid wordt voorzien bij elke communicatie die hen wordt toegezonden.

Verantwoordelijkheid van de houder van de website

LANTEK garandeert niet de afwezigheid van virussen of andere elementen in de inhoud, en aanvaardt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor schade die aan de apparatuur of systemen van gebruikers kan worden toegebracht door mogelijke computervirussen die door het browsen van de gebruiker op de website kunnen worden opgelopen.

De houder van de website www.lanteksms.com controleert noch garandeert de continue toegang tot, noch de correcte weergave, download of het gebruik van de elementen en informatie op de website, die kunnen worden verhinderd, gehinderd of onderbroken door factoren of omstandigheden waarop hij geen vat heeft en is niet verantwoordelijk in geval van onderbrekingen, vertragingen of storingen van de dienst door oorzaken buiten de controle van LANTEK SHEET METAL SOLUTIONS, S.L., ten gevolge van overmacht, noch ten gevolge van nalatigheid of onachtzaamheid van de gebruiker.

LANTEK SHEET METAL SOLUTIONS, S.L. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor informatie over ons die kan bestaan op websites van derden of die toegankelijk is via zoekmachines of links van derden naar onze website www.lanteksms.com.

Gebruik van de website door minderjarigen

Hoewel de website www.lanteksms.com niet bedoeld is voor minderjarigen, kunnen zij er wel toegang toe krijgen. Als een minderjarige bij ons informatie wil opvragen, mag hij dat echter alleen zelf doen als hij ouder is dan 14 jaar. In het geval van minderjarigen jonger dan 14 jaar, moet dit worden gedaan door de persoon die het ouderlijk gezag heeft, de voogd of de wettelijke vertegenwoordiger, die toestemming geeft voor de verwerking van hun persoonsgegevens door het bedrijf namens hen, zodat degenen die verantwoordelijk zijn voor minderjarigen de exclusieve verantwoordelijkheid op zich nemen voor het bepalen van de diensten en inhoud van deze website die geschikt zijn voor de leeftijd van de minderjarigen die aan hun zorg zijn toevertrouwd.

LANTEK SHEET METAL SOLUTIONS, S.L. neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich in het geval dat minderjarigen jonger dan de hierboven vermelde leeftijd hun persoonsgegevens aan ons verstrekken in strijd met deze verplichtingen.

Links van andere websites naar www.lanteksms.com

Personen of entiteiten die van plan zijn een "hyperlink" aan te brengen van een website buiten LANTEK SHEET METAL SOLUTIONS, S.L. naar een van de pagina's van www.lanteksms.com moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

Geen enkele reproductie, geheel of gedeeltelijk, van de diensten of inhoud van www.lanteksms.com. is toegestaan.

Er zal geen onjuiste, onnauwkeurige of incorrecte informatie worden opgenomen over de pagina's van www.lanteksms.com, of de diensten of de inhoud daarvan.

Het aanbrengen van de hyperlink impliceert niet het bestaan van enige relatie tussen LANTEK SHEET METAL SOLUTIONS, S.L. en de eigenaar van de website of portaalsite van waaruit hij wordt gemaakt, noch de kennis en aanvaarding van LANTEK SHEET METAL SOLUTIONS, S.L. van de diensten en inhoud die op deze portaalsite worden aangeboden.

LANTEK SHEET METAL SOLUTIONS, S.L. is niet verantwoordelijk voor de inhoud of diensten die beschikbaar worden gesteld aan het publiek op de website of de portaalsite van waaruit de hyperlink wordt gemaakt, noch voor de informatie en verklaringen die daarin zijn opgenomen.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van de computer die de pagina's van bepaalde websites opent of bezoekt, zodat de voorkeuren van de gebruiker bekend zijn wanneer hij zich opnieuw aanmeldt. Cookies die op de harde schijf van de gebruiker worden opgeslagen, kunnen de daarin opgeslagen gegevens niet lezen, geen toegang krijgen tot persoonlijke informatie en geen cookies lezen die door andere aanbieders zijn aangemaakt.

Voor meer informatie over de cookies die op deze website worden gebruikt verwijzen wij u naar het hoofdstuk "Cookiebeleid".

Informatie over sociale netwerken

Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar het hoofdstuk "Privacybeleid".

Toepasselijk recht en jurisdictie

De activiteit die wordt uitgevoerd via de website www.lanteksms.com is onderworpen aan de huidige Spaanse wetgeving die van toepassing is.

Voor elk geschil of conflict dat kan ontstaan tussen LANTEK SHEET METAL SOLUTIONS, S.L. en de gebruikers van de website www.lanteksms.com, stemmen de partijen er uitdrukkelijk mee in zich te onderwerpen aan de bevoegdheid van de Spaanse gerechtshoven en rechtbanken, in het bijzonder die van de stad Vitoria (Álava), en uitdrukkelijk afstand te doen van hun eigen rechtsgebied, indien van toepassing.

Datum van de tekst: 1 mei 2018

Privacybeleid

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Bij LANTEK maken wij ons zorgen over de persoonsgegevens die wij verwerken en over de exacte naleving van de geldende voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens, met inbegrip van Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

In overeenstemming hiermee lichten wij u in over de volgende punten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die wij bij LANTEK uitvoeren:

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Identiteit: LANTEK SHEET METAL SOLUTIONS, S.L.

Btw-nummer: B01395698

Postadres: Calle Ferdinand Zeppelin, nº 2 01510 de Miñano (Álava).

Telefoon: +34 945 771 700

E-mail: info@lantek.es

Onverminderd het voorgaande kunnen, in voorkomend geval, zowel de bovengenoemde vennootschap als andere van de Lantek Groep (Lantek Business Solutions, S.L. en Lantek Investigación y Desarrollo, S.L.) en andere dochterondernemingen van de Groep ook verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de gegevens verzameld via deze website en/of andere websites, domeinen, subdomeinen en landingspagina's: Lantek Sistemes, SRL (Lantek Frankrijk), Lante, Systemtechnik GmbH (Lantek Duitsland), Lantek Systems, Ltd (Lantek, VK), Lantek Systems, Inc (Lantek, VS), Lantek México, S.A de C.V., Lantek Pols,a S. Zoo., Lantek Yazilim Ticaret Ltd. Sti (Lantek Turkije), Lantek Automation Pvt. Ltd (Lantek India), Lantek Netherlands B.V., Lantek System Korea Llc en Lantek Middle East FZE.

Dit privacybeleid is ook van toepassing op dergelijke websites, domeinen, subdomeinen en landingspagina's van de hierboven genoemde vennootschappen.

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Alle betrokkenen kunnen voor de verwerking van hun persoonsgegevens contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op het bovenstaande postadres of door een e-mail te sturen naar dpo@lantek.es.

Beginselen betreffende de verwerking

De verwerking van persoonsgegevens in dat kader voldoet aan de beginselen van Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna „AVG" genoemd):

 • Beginsel van rechtmatigheid, loyaliteit y transparantie: De door ons verzamelde gegevens worden op wettige, eerlijke en transparante wijze verwerkt, indien nodig met voorafgaande toestemming van de betrokkenen of, in voorkomend geval, voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is of voor de toepassing van precontractuele maatregelen op diens verzoek, of indien de verwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een toepasselijke wettelijke verplichting of indien er een rechtmatig belang van de betrokkene of van een derde bestaat.
 • Beginsel van doelbinding: De door ons verwerkte persoonsgegevens worden gebruikt voor de doeleinden zoals aangegeven in het hoofdstuk „Voor welk doel gebruiken wij uw persoonsgegevens?”.
 • Beginsel van minimalisering van de gegevens: In overeenstemming met dit beginsel zijn de enige persoonsgegevens die wij van gebruikers verzamelen de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het beheer van de contractuele relatie of om te kunnen reageren op vragen, suggesties en/of verzoeken om informatie die aan ons worden gericht.
 • Beginsel van nauwkeurigheid: De persoonsgegevens die wij verzamelen zullen juist zijn en, indien nodig, worden bijgewerkt. In geval van wijziging van de persoonsgegevens moet de gebruiker ons daarvan op de hoogte brengen, zodat we de juiste update kunnen aanbrengen.
 • Beginsel van beperking van de bewaartermijn: De door ons verwerkte persoonsgegevens worden bewaard gedurende de periode zoals aangegeven in het hoofdstuk "Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?”.
 • Beginsel van integriteit en vertrouwelijkheid: Met het oog op de naleving van dit beginsel worden persoonsgegevens op zodanige wijze verwerkt dat een passende beveiliging is gewaarborgd, met inbegrip van de bescherming tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging, door het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen.

Voor welk doel gebruiken wij uw persoonsgegevens (ongeacht of u de website gebruikt of niet)?

Klantengegevens: voor het adequaat onderhouden, ontwikkelen, naleven en controleren van de contractuele relatie met de klant en de gevraagde diensten.

Wij gebruiken de identificatie- en contactgegevens ook om tevredenheidsonderzoeken uit te voeren en om u, al dan niet elektronisch, technische, operationele en/of commerciële informatie te sturen over nieuws, onze producten en diensten en andere bedrijven van de Lantek Groep.

Gegevens van potentiële klanten: voor het uitvoeren van commercieel gericht onderzoek, het beheren van budgetten en commerciële aanbiedingen, het monitoren daarvan en het ondernemen van commerciële stappen om klanten aan te trekken.

Gegevens van leveranciers: voor het adequaat onderhouden, ontwikkelen, naleven en controleren van de contractuele relatie met onze leveranciers en de door hen geleverde diensten.

Personeelsgegevens: voor het onderhouden, ontwikkelen, naleven en controleren van de contractuele relatie met onze werknemers, alsmede het naleven van de regelgeving op het gebied van arbeid, sociale zekerheid en de preventie van arbeidsrisico's die van toepassing kan zijn.

Gegevens van sollicitanten: voor het beheren van de deelname van de betrokkenen aan de personeelsselectieprocessen die worden uitgevoerd door het bedrijf zelf en andere vennootschappen van de Groep. Dit houdt in dat wanneer een sollicitant een curriculum vitae aan Lantek Sheet Metal Solutions, S.L. verstrekt, dit zal worden gebruikt voor het beheer van zijn deelname aan personeelsselectieprocessen die worden uitgevoerd door dit bedrijf en door andere geïdentificeerde bedrijven van de Lantek Groep. Aan het betreffende bedrijf of bedrijven van de Lantek Groep dat/die een selectieproces start/starten.

Gegevens van bezoekerscontrole: om toezicht te houden op het binnenkomen en verlaten van de bedrijfsfaciliteiten om veiligheidsredenen.

Gegevens verzameld via het nieuwsbriefformulier: voor het beheren van inschrijvingen en het versturen van nieuwsbrieven of informatieve bulletins over het bedrijf, onze producten, diensten, nieuws, artikelen, nieuws, aanbiedingen of promoties, evenals andere informatie met commerciële inhoud die van belang kan zijn.

Gegevens verzameld via het contactformulier: voor het beheren en beantwoorden van vragen, suggesties, verzoeken om informatie of de diensten die u via het formulier aanvraagt.

Verwerking van de door de AVG uitgesloten gegevens

Overweging 14 van de AVG bepaalt dat "de door deze verordening geboden bescherming van toepassing is op natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens, ongeacht hun nationaliteit of verblijfplaats. Deze verordening regelt niet de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot rechtspersonen en met name ondernemingen die als rechtspersoon zijn opgericht, met inbegrip van de benaming en de rechtsvorm van de rechtspersoon en zijn contactgegevens”.

Dit betekent dat deze regelgeving en de daarin vervatte rechten en plichten niet van toepassing zijn op een deel van de gegevensverwerkingen die door LANTEK worden uitgevoerd, zoals die met betrekking tot klanten, potentiële klanten, leveranciers, bezoekerscontrole en de via het contactformulier verzamelde gegevens.

Op grond van welke rechtmatigheid worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Klantengegevens: De wettelijke of rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van het contract en de verrichting van de gevraagde diensten.

Om tevredenheidsonderzoeken uit te voeren en commerciële informatie over Lantek of andere bedrijven van de Lantek Groep te versturen, is de rechtsgrondslag de behartiging van rechtmatige belangen die door de verwerking verantwoordelijke en/of derden (andere bedrijven van de Lantek Groep) worden nagestreefd in overeenstemming met artikel 6.1. f) van de AVG. Dit doet geen afbreuk aan de mogelijkheid die de betrokkene heeft om zich te verzetten tegen de verzending van dergelijke commerciële informatie.

Gegevens van potentiële klanten: De wettelijke of rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is het onderhouden van precontractuele en commerciële relaties tussen beide bedrijven.

Gegevens van leveranciers: De wettelijke of rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van het met hen bestaande contract.

Personeelsgegevens: De wettelijke of rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van het met hen bestaande contract.

Gegevens van sollicitanten: De wettelijke of rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn de rechtmatige belangen van het bedrijf bij het beheren van personeelsselectieprocessen om te voorzien in de behoefte aan werkgelegenheid.

Gegevens van bezoekerscontrole: De wettelijke of rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt door personen die toegang hebben tot onze faciliteiten is ook het rechtmatige belang om controle uit te oefenen op het binnenkomen en verlaten ervan, en dit om veiligheidsredenen.

Gegevens verzameld via het nieuwsbriefformulier: De wettelijke of rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens die u ons door het invullen van dit formulier verschaft, is de toestemming die u geeft wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief en derhalve de noodzaak van een dergelijke verwerking om uw aanvraag en inschrijving af te handelen.

Gegevens verzameld via het contactformulier: De wettelijke of rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens die u ons door het invullen van dit formulier verschaft, is de toestemming die u geeft wanneer u via dit formulier contact met ons opneemt en derhalve de noodzaak van een dergelijke verwerking om uw vraag of contact in behandeling te nemen en te beantwoorden.

Hoe hebben we uw persoonsgegevens verkregen?

Alle persoonsgegevens die wij bij LANTEK verwerken, worden door de betrokkenen zelf of door hun wettelijke vertegenwoordigers verstrekt.

De persoonsgegevens die wij via deze website verzamelen, zijn verzameld via de verschillende verstrekte formulieren of via het e-mailadres dat is opgegeven om contact met ons op te nemen.

De persoonsgegevens van zakelijke of potentiële klanten zijn echter rechtstreeks van hen verkregen tijdens handelsbeurzen, commerciële bezoeken door bedrijven van de Lantek Groep of door erkende distributeurs.

Aan welke ontvangers worden uw persoonsgegevens doorgegeven?

De persoonsgegevens van klanten en leveranciers zullen, indien van toepassing, worden meegedeeld aan de belastingdienst voor de nakoming van wettelijke en fiscale verplichtingen, alsmede aan de financiële instelling(en) via welke het bedrijf van de Lantek Groep waarmee zij een contract hebben gesloten de incasso's (in het geval van klanten) en betalingen (in het geval van aanbieders) beheert.

De persoonsgegevens van klanten, potentiële klanten, leveranciers, werknemers en sollicitanten kunnen voor interne administratieve doeleinden worden doorgegeven aan andere bedrijven binnen de Lantek Groep, hoewel in het geval van de nieuwsbrief en het contactformulier persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan andere vennootschappen binnen de Groep om het verzoek te verwerken of de gevraagde informatie te verzenden. Dit zal in elk geval afhangen van het bedrijf dat het verzoek of de verzending van de informatie moet beheren, zijnde de bedrijven die deel uitmaken van de Lantek Groep en bijgevolg de potentiële rechtverkrijgenden, die zijn vermeld in de laatste paragraaf van het hoofdstuk "Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?” van dit privacybeleid.

Met het oog op de rechtmatigheid op basis van rechtmatige belangen nagestreefd door de verwerking verantwoordelijke en/of bedrijven van de Lantek Groep, kunnen de klantengegevens tevens worden doorgegeven aan een van hen om commerciële informatie te sturen die vergelijkbaar is met producten of diensten die de klant heeft gekocht.

Er wordt ook gebruik gemaakt van verschillende diensten die worden aangeboden (bijvoorbeeld voor het uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken of voor het verzenden van technische of commerciële informatie) door bedrijven die als verwerkers optreden en buiten de Europese Economische Ruimte, met name in de Verenigde Staten, zijn gevestigd.

In deze gevallen sluiten wij echter alleen contracten met bedrijven die onder het EU-VS Privacy Shield vallen, zodat zij de garanties bieden die dit kader verstrekt.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Gegevens van klanten en leveranciers:

 • 5 jaar: termijn voor de verjaring van fiscale verplichtingen. Dezelfde termijn voor de uitoefening van persoonlijke vorderingen waarvoor geen bijzondere verjaringstermijn geldt.
 • 6 jaar: voor boeken, correspondentie, documentatie en bewijsstukken met betrekking tot het bedrijf.

In verband met de verzending van commerciële informatie worden de persoonlijke identificatie- en contactgegevens van de klant bewaard totdat hij zijn toestemming voor dit doel intrekt.

Gegevens van potentiële klanten: In dit geval, en voor zover regelmatig contact wordt gelegd met potentiële klanten om een adequate commerciële opvolging uit te voeren, worden hun persoonsgegevens bewaard tot het ogenblik van de ondertekening van een dienstverleningscontract of, in voorkomend geval, tot de herroeping van de toestemming.

Personeelsgegevens: De persoonsgegevens van de werknemers worden bewaard voor de duur van de arbeidsovereenkomst en, bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst, voor de verjaringstermijnen van de onrechtmatige daad die zijn vastgelegd in de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Gegevens van sollicitanten: De persoonsgegevens van sollicitanten worden maximaal twee jaar bewaard.

Gegevens van bezoekerscontrole: De persoonsgegevens van bezoekers worden maximaal twee maanden bewaard.

Abonneegegevens: De persoonsgegevens worden bewaard tot het moment dat de annulering of intrekking van de toestemming wordt gevraagd voor het verzenden van de informatie en dus voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Gegevens verzameld via het contactformulier: De persoonsgegevens die de gebruiker bij het invullen van dit formulier verstrekt zullen alleen worden bewaard tijdens de behandeling van het aan ons gerichte verzoek, en zal na afloop van de behandeling, worden verwijderd.

Gegevens van gebruikers van onze sociale netwerkprofielen: De bewaartermijn van de persoonsgegevens van onze sociale netwerkvolgers hangt af van het beleid van elk sociaal netwerk, hoewel we ze alleen zullen verwerken tot ze ons niet meer volgen.

Wat zijn uw rechten als u ons uw persoonsgegevens verstrekt?

 • Recht om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens: Om de rechtmatigheid van de verwerking te kennen en te controleren, kunt u ons te allen tijde vragen om te bevestigen of LANTEK uw persoonsgegevens verwerkt en, indien dit het geval is, zullen wij u onder andere informeren over welke gegevens wij verwerken, het doel ervan, de herkomst van de gegevens, de verwachte bewaartermijn van de gegevens en, indien van toepassing, ontvangers of categorieën van ontvangers.
 • Recht om de rechtzetting te vragen: U kunt ons verzoeken om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring. In dat geval moet worden vermeld op welke gegevens de aanvraag betrekking heeft en welke correcties moeten worden aangebracht; in voorkomend geval moet de aanvraag vergezeld gaan van documentatie die de onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de verwerkte gegevens rechtvaardigt.
 • Recht om de verwijdering te vragen (“recht om vergeten te worden”): U kunt ons vragen om uw persoonlijke gegevens te verwijderen en te stoppen met de verwerking ervan als ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of anderszins verwerkt, uw toestemming intrekken, onwettig zijn verwerkt of moeten worden verwijderd om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen: In dit geval zal LANTEK uw persoonsgegevens uitsluitend bewaren met het oog op het indienen, uitoefenen of verdedigen van vorderingen, of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang.
 • Recht op de portabiliteit van uw persoonsgegevens: U kunt ons vragen om uw persoonlijke gegevens te verstrekken aan u of aan een andere door u aangeduide verantwoordelijke, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat.
 • Recht om zich te verzetten tegen de verwerking: LANTEK zal de verwerking van uw persoonsgegevens stopzetten op de manier die u aangeeft, tenzij we de verwerking moeten voortzetten op dwingende legitieme gronden of voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van mogelijke claims.

Hoe uw rechten inzake gegevensbescherming uit te oefenen: om uw rechten uit te oefenen moet u ons een schriftelijk verzoek sturen naar LANTEK SHEET METAL SOLUTIONS, S.L. in Calle Ferdinand Zeppelin, nº 2 - C.P. 01510 de Miñano (Álava) of een e-mail sturen naar dpo@lantek.es, in elk van beide gevallen vergezeld van een fotokopie van uw identiteitskaart.

LANTEK SHEET METAL SOLUTIONS, S.L. zal alle verzoeken beantwoorden binnen de termijnen en voorwaarden die door de geldende voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens worden vereist.

Hoe een klacht indienen bij het Spaanse Agentschap voor Gegevensbescherming: als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet correct hebben behandeld of dat wij uw rechten op het gebied van gegevensbescherming niet naar behoren hebben behartigd, kunt u een klacht indienen bij het Spaanse Agentschap voor Gegevensbescherming.

Nadere informatie over de rechten inzake gegevensbescherming en klachten die bij de toezichthoudende autoriteit zijn ingediend, is te vinden op www.agpd.es.

BEVEILIGING

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 32 van de AVG, heeft LANTEK SHEET METAL SOLUTIONS, S.L. de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om een aan het risico aangepast veiligheidsniveau te waarborgen.

Om te beoordelen of het beveiligingsniveau toereikend is, is met name rekening gehouden met de risico's van de gegevensverwerking, in het bijzonder als gevolg van de accidentele of onwettige vernietiging, verlies of wijziging van verstrekte, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens, of de ongeoorloofde bekendmaking van of toegang tot dergelijke gegevens.

GEHEIMHOUDINGSPLICHT

LANTEK SHEET METAL SOLUTIONS, S.L. heeft maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat eenieder die onder zijn respectieve bevoegdheid handelt en toegang heeft tot de persoonsgegevens die door gebruikers worden verstrekt, deze uitsluitend kan verwerken volgens de instructies van het bedrijf, en ook het bijbehorende beroepsgeheim, dat voor onbepaalde tijd zal gelden, moet bewaren.

Hiertoe hebben onze medewerkers een document inzake de vertrouwelijkheid en geheimhoudingsplicht ondertekend met betrekking tot de informatie en persoonsgegevens die zij verwerken in het kader van de bestaande arbeidsverhouding met de onderneming.

GEBRUIK VAN DE WEBSITE DOOR MINDERJARIGEN

We vragen gebruikers om het beleid inzake het gebruik van de website door minderjarigen te lezen dat we hebben gepubliceerd in de ”Wettelijke mededeling" van onze website.

SOCIALE NETWERKEN

Profielen op sociale netwerken: LANTEK heeft profielen op enkele van de belangrijkste sociale netwerken die vandaag de dag bestaan, zodat we de persoonsgegevens van onze volgers, van personen die verschijnen in onze publicaties (bijvoorbeeld foto's) en van personen die ons privéberichten sturen, kunnen verwerken.

Gegevensverwerking en doel: de gegevensverwerking die LANTEK zal uitvoeren is beperkt tot en afhankelijk van het beleid en de functionaliteiten van elk sociaal netwerk.

Wanneer een gebruiker ons op een sociaal netwerk begint te volgen, machtigt hij ons zijn persoonsgegevens alleen te gebruiken in het kader van het desbetreffende sociale netwerk voor het beheer van onze website of ons profiel en van de communicatie die wij in beide richtingen onderhouden met onze volgers via chat, berichten of andere communicatiemiddelen die het sociale netwerk nu en in de toekomst toestaat. Dit betekent dat we toegang hebben tot zijn profielinformatie die in het commentaar staat, zoals bijvoorbeeld, zonder beperkt te zijn tot, zijn gebruikersnaam, afbeelding (als de gebruiker een afbeelding in zijn profiel heeft geplaatst) en gemaakte opmerkingen.

We willen u er ook van op de hoogte brengen dat wanneer een gebruiker ons begint te volgen, het nieuws dat we publiceren ook kan verschijnen op zijn prikbord en dat, als hij opmerkingen maakt op ons prikbord, zowel zijn commentaar als de naam van zijn profiel en, indien van toepassing, zijn foto toegankelijk zullen zijn voor andere volgers. Het gebruik dat hij maakt van het sociale netwerk is in ieder geval de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

We zullen de persoonsgegevens van de gebruikers niet gebruiken voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden of om ze informatie te sturen via een andere sociale netwerkomgeving.

Tenzij de betrokkene zijn toestemming geeft of ons vraagt om in te gaan op een verzoek dat hij doet, zullen wij zijn persoonsgegevens niet uit de sociale netwerkomgeving halen.

Rechten inzake gegevensbescherming: Met betrekking tot het recht van toegang, rechtzetting of verwijdering, beperking van de verwerking, verzet en portabiliteit van uw persoonsgegevens kunnen we alleen handelen in overeenstemming met de mogelijkheden die elk sociaal netwerk voor dit doel toestaat. LANTEK zal de betrokkene alle mogelijke hulp verlenen om hem in staat te stellen de voormelde rechten uit te oefenen.

Al onze volgers kunnen zich in elk geval te allen tijde uitschrijven van onze website of profiel, zodat we niet langer toegang hebben tot hun persoonsgegevens, hoewel het sociale netwerk de opmerkingen die ze eerder hebben gemaakt op ons prikbord kan bewaren.

De gebruiker is in ieder geval zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van het sociale netwerk, dus LANTEK SHEET METAL SOLUTIONS, S.L. aanvaardt in dit verband geen enkele aansprakelijkheid.

COOKIES

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van de computer die de pagina's van bepaalde websites opent of bezoekt, zodat de voorkeuren van de gebruiker bekend zijn wanneer hij zich opnieuw aanmeldt. Cookies die op de harde schijf van de gebruiker worden opgeslagen, kunnen de daarin opgeslagen gegevens niet lezen, geen toegang krijgen tot persoonlijke informatie en geen cookies lezen die door andere aanbieders zijn aangemaakt.

Voor meer informatie over de cookies die op deze website worden gebruikt verwijzen wij u naar het hoofdstuk "Cookiebeleid".

Datum van de tekst: 1 mei 2018

COOKIES

Informatie over cookies

Wij informeren u dat deze website gebruik maakt van eigen cookies en die van derden om de werking ervan mogelijk te maken (bijvoorbeeld om de acceptatie van het gebruik van cookies te beheren), om content sharing op sociale netwerken mogelijk te maken, om webverkeer te analyseren en, sommige ervan, voor remarketingacties (het weergeven van gepersonaliseerde advertenties op andere pagina's die u bezoekt). Hierna kunt u de cookies selecteren die u wilt toestaan.

Voor meer informatie over de cookies op deze website klikt u hier.

Noodzakelijke cookies

Deze cookies maken een goede werking van de website mogelijk en zonder deze cookies zouden enkele functionaliteiten van de website ernstig in gevaar komen. Deze cookies vereisen geen toestemming, alleen informatie, die u kunt zien in de link hierboven. Ze kunnen alleen via de browservoorkeuren worden uitgeschakeld.

Analytische cookies

Dit zijn de eigen cookies van Google Analytics waarmee we het verkeer op de website kunnen analyseren, zodat we de inhoud en de presentatie ervan kunnen verbeteren in overeenstemming met de daardoor verkregen resultaten met betrekking tot de gewoontes van de gebruikers tijdens het surfen op de site.

Remarketing-cookies

Dit zijn cookies waarmee u gepersonaliseerde advertenties van Lantek kunt zien op andere websites die u bezoekt.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van de apparaat (computer, tablet of mobiele telefoon) die de pagina's van bepaalde websites opent of bezoekt, zodat de voorkeuren van de gebruiker bekend zijn wanneer hij zich opnieuw aanmeldt. Cookies die in het geheugen van het apparaat van de gebruiker worden opgeslagen, kunnen de daarin opgeslagen gegevens niet lezen, geen toegang krijgen tot persoonlijke informatie en geen cookies lezen die door andere aanbieders zijn aangemaakt.

Wat voor cookies zijn er?

Afhankelijk van de entiteit die ze beheert:

 • Eigen cookies: Dit zijn cookies die naar de eindapparatuur van de gebruiker worden verzonden vanaf een computer die door de uitgever zelf wordt beheerd en van waaruit de door de gebruiker gevraagde dienst wordt geleverd.
 • Cookies van derden: Dit zijn cookies die naar de eindapparatuur van de gebruiker worden verzonden vanaf een computer die niet wordt beheerd door de uitgever, maar door een andere entiteit die de via cookies verkregen gegevens verwerkt.

Afhankelijk van de tijd dat ze actief blijven:

 • Sessiecookies: Dit zijn cookies die zijn ontworpen om gegevens te verzamelen en op te slaan wanneer de gebruiker een website bezoekt.
 • Persistente cookies: Dit zijn cookies waarbij de gegevens nog steeds op de eindapparatuur zijn opgeslagen en toegankelijk zijn voor en kunnen worden verwerkt gedurende een door de voor de cookie verantwoordelijke persoon vastgestelde periode.

Afhankelijk van hun doel:

 • Technische cookies: Dit zijn cookies die de gebruiker in staat stellen om op de website, het platform of de toepassing te surfen en gebruik te maken van de verschillende opties of diensten die erin worden aangeboden. Zoals het beheren van het dataverkeer en -communicatie, het identificeren van de sessie, de toegang tot delen met beperkte toegang, het onthouden van de elementen waaruit een bestelling bestaat, verzoek om inschrijving of deelname aan een evenement, het gebruik van beveiligingselementen tijdens het surfen, het opslaan van inhoud voor video- of geluidsuitzending of het delen van inhoud via sociale netwerken.
 • Personaliseringscookies: Dit zijn cookies die de gebruiker toegang geven tot de dienst met enkele algemene kenmerken die vooraf op uw terminal zijn gedefinieerd of door de gebruiker zelf zijn gedefinieerd. Bijvoorbeeld de taal, het soort browser waarmee u toegang krijgt tot de service, het geselecteerde contentdesign, de geolocatie van de terminal en de regionale instellingen van waaruit u toegang krijgt tot de service, enz.
 • Analyse-cookies: Dit zijn cookies waarmee u het gedrag van gebruikers op de websites kunt volgen en analyseren. De informatie die door middel van dit soort "cookies" wordt verzameld, wordt gebruikt om de activiteit van de websites, toepassingen of platforms te meten en om surfprofielen van de gebruikers van deze sites aan te maken, teneinde verbeteringen aan te brengen in de dienstverlening in overeenstemming met de gebruiksgegevens van de gebruikers.
 • Reclamecookies: Dit zijn cookies die het mogelijk maken de advertentieruimte die is opgenomen in de website of applicatie van waaruit de dienst wordt verleend, effectief te beheren op basis van criteria zoals de bewerkte inhoud of de frequentie waarmee de advertenties worden getoond.
 • Behavioural advertising cookies (gerichte reclame op basis van het surfgedrag): Dit zijn cookies die een effectief beheer mogelijk maken van de advertentieruimte die is opgenomen op de website of applicatie van waaruit de dienst wordt verleend. Deze cookies slaan informatie op over het gedrag van gebruikers door middel van observatie, waardoor ze later een specifiek profiel kunnen ontwikkelen om op basis daarvan advertenties weer te geven.

Wat voor cookies gebruiken we op www.lanteksms.com?

 • Prestatiecookies: Deze cookies slaan informatie anoniem op en stellen ons in staat om: uw voorkeuren te kennen en onze ontwerpen of het browsen op de website van Lantek te verbeteren, fouten te vermijden, statistieken te verkrijgen, de snelheid van video-uitzending aan te passen afhankelijk van de compatibiliteit met uw browser, enz. We denken altijd aan u en proberen uw bezoek aan ons zo aangenaam mogelijk te maken.
 • Geolocatiecookies: Dit zijn cookies die worden gebruikt om het land te achterhalen van waaruit u de website bezoekt en op die manier de inhoud te kunnen tonen volgens uw locatie en in uw taal.
 • Registratiecookies: Dit soort cookies wordt gegenereerd op het moment dat u zich registreert op de website of later inlogt. Deze cookies worden gebruikt om u, wanneer u uitlogt of de computer uitschakelt, nog steeds te kunnen identificeren als gebruiker en de inhoud nog steeds geschikt is voor u.
 • Analytische Cookies: Dit soort Cookies verzamelt volledig anoniem informatie over uw surfervaring bij Lantek. Op deze manier hebben we toegang tot numerieke gegevens over het surfgedrag van gebruikers op onze site, en kunnen we functies verbeteren als we dat nodig achten. Daarom werken deze cookies direct mee aan de verbeteringen die we aan de website toevoegen, waarbij we altijd denken aan de beste surfervaring van de gebruiker en in staat zijn om een betere service aan te bieden.
 • Reclamecookies: Met dit soort cookies kunt u de informatie van de advertenties die aan elke gebruiker worden getoond, uitbreiden en personaliseren. Onder andere worden de gegevens anoniem opgeslagen op basis van de surfpatronen van elke gebruiker, zodat wij u later advertenties kunnen aanbieden die aansluiten bij uw interesses.
 • Reclamecookies van Derden: Lantek gebruikt cookies van derden voor het openen, beheren en verbeteren van een reeks Extra Services die uw surfervaring te allen tijde zullen verbeteren. Op dit moment zijn het de volgende:

Google adwords

Voor meer informatie verwijzen wij u naar: http://www.google.nl/intl/nl/policies/technologies/types/

Google Analytics

Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google, Inc., een in Delaware gevestigd bedrijf met hoofdkantoor in 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Californië), CA 94043, Verenigde Staten ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen met het analyseren van het gebruik van de website door de gebruikers. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt direct overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie namens ons om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot de websiteactiviteit en het internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verstrekken indien het hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet in verband brengen met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het verwerken van gegevens of informatie weigeren door het gebruik van cookies te weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. U dient zich er echter van bewust te zijn dat u in dat geval mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website zult kunnen gebruiken.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar: http://www.google.nl/intl/nl/policies/technologies/types/

HUBSPOT

Om Hubspot-cookies te raadplegen: https://knowledge.hubspot.com/articles/KCS_Article/Reports/What-cookies-does-HubSpot-set-in-a-visitor-s-browser

Hoe cookies en webbakens uitschakelen?

Het is normaal gesproken mogelijk om te stoppen met het accepteren van browsercookies of om te stoppen met het accepteren van cookies voor een bepaalde dienst.

De manier waarop de gebruiker cookies kan uitschakelen hangt af van de browser(s) die hij gebruikt. Met alle browsers kunt u de cookie-instellingen wijzigen. Deze instellingen vindt u meestal onder 'Opties' of 'Voorkeuren' van het menu van uw browser. U kunt uw browser of e-mail manager instellen en gratis installeren om te voorkomen dat webbakens worden gedownload wanneer u een e-mail opent.

Hieronder vindt u de stappen die u moet volgen om deze instelling te configureren in de belangrijkste browsers die momenteel in gebruik zijn, hoewel de beschreven stappen kunnen variëren afhankelijk van de browserversie:

Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren

Volg deze stappen om toegang te krijgen tot de cookie-instellingen van uw Firefox-browser (deze kunnen variëren afhankelijk van de browserversie):

 • Ga naar Opties of Voorkeuren afhankelijk van uw besturingssysteem.
 • Klik op Privacy.
 • Onder Geschiedenis, kies Een gepersonaliseerde instelling gebruiken voor de geschiedenis.
 • U ziet nu de optie Cookies accepteren, die u naar wens kunt in- of uitschakelen.

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Volg deze stappen om toegang te krijgen tot de cookie-instellingen van uw Internet Explorer-browser (deze kunnen variëren afhankelijk van de browserversie):

 • Ga naar Extra, Internetopties
 • Klik op Privacy.
 • Verplaats de schuifregelaar naar het gewenste privacyniveau.

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

Volg deze stappen om toegang te krijgen tot de cookie-instellingen van uw Chrome-browser (deze kunnen variëren afhankelijk van de browserversie):

 • Ga naar Instellingen of Voorkeuren via het menu Bestand of door te klikken op het personaliseringspictogram rechtsboven.
 • U ziet verschillende secties, klik op de optie Geavanceerde opties tonen.
 • Ga naar Privacy, Instellingen voor content.
 • Selecteer Alle cookies en sitegegevens.
 • Er verschijnt een lijst met alle cookies gesorteerd per domein. Om het voor u gemakkelijker te maken de cookies voor een bepaald domein te vinden, voert u een deel of het hele adres in het veld Cookies zoeken in.
 • Na het maken van dit filter zullen één of meerdere regels op het scherm verschijnen met de cookies van de gevraagde website. Nu hoeft u ze alleen nog maar te selecteren en op X te drukken om ze te verwijderen.

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=nl_NL

Volg deze stappen om toegang te krijgen tot de cookie-instellingen van de Safari-browser voor OSX (deze kunnen variëren afhankelijk van de browserversie):

 • Ga naar Voorkeuren, dan naar Privacy.
 • Hier ziet u de optie Cookies blokkeren om de gewenste blokkering in te stellen.

Volg deze stappen om toegang te krijgen tot de cookie-instellingen van de Safari-browser voor iOS (deze kunnen variëren afhankelijk van de browserversie):

 • Ga naar Instellingen en vervolgens naar Safari.
 • Onder Privacy en Beveiliging ziet u de optie Cookies blokkeren om de gewenste blokkering in te stellen.

Apple: https://www.apple.com/legal/privacy/nl/cookies/

Android:

Link naar het privacybeleid van Google: http://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/

Link naar hulp met betrekking tot Android: https://support.google.com/android/?hl=nl

Om toegang te krijgen tot de cookie-instellingen van uw browser voor Android-apparaten volgt u deze stappen (deze kunnen variëren afhankelijk van de browserversie):

 • Start de browser, druk op Menu-toets en vervolgens op Instellingen.
 • Onder Beveiliging en Privacy ziet u de optie Cookies accepteren en kunt u het vakje aan- of uitvinken.

Windows Phone: http://www.windowsphone.com/nl-NL/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings

Om toegang te krijgen tot de cookie-instellingen van de browser voor Windows Phone-apparaten volgt u deze stappen (deze kunnen variëren afhankelijk van de browserversie):

 • Open Internet Explorer, daarna Meer, en vervolgens Instellingen
 • U kunt nu het vakje Cookies toestaan in- of uitschakelen.

BlackBerry: http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/18578/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp

Wat zijn de gevolgen van het uitschakelen van cookies?

Indien de gebruiker het inschakelen van cookies verhindert of, indien eerder toegestaan, uitschakelt, kan dit de werking van bepaalde functionaliteiten van de website beïnvloeden. Zo wordt u telkens als u onze website bezoekt gevraagd om een cookie-waarschuwing te accepteren. Dit is het geval van de cookie die wordt vermeld onder het hoofdstuk ”werking".

Wij kunnen evenmin informatie verkrijgen over het surfgedrag van gebruikers op onze website, waardoor de verbetering van de informatie en inhoud die wij publiceren, alsmede de presentatie daarvan, wordt verhinderd of bemoeilijkt. Dit is het geval van de cookies die worden vermeld in het hoofdstuk "Google Analytics".

Cookies van sociale netwerken waar LANTEK een profiel heeft

De gebruikers worden ingelicht over het feit dat op de sociale netwerken waar LANTEK een profiel heeft, ook cookies worden gebruikt die buiten de controle van LANTEK vallen. Hieronder vindt u informatie over de cookies die op elk van deze sociale netwerken worden gebruikt.

 • Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies
 • Twitter: https://support.twitter.com/articles/20170521
 • YouTube: http://www.google.nl/intl/nl/policies/technologies/types/
 • Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=uno-reg-guest-home-cookie-policy

Wijzigingen of updates van ons cookiebeleid

Het is mogelijk dat de structuur en functionaliteiten van deze website worden gewijzigd om nieuwe hoofdstukken, diensten of inhoud toe te voegen, wat kan betekenen dat het gebruik en daarmee ons cookiebeleid kunnen worden gewijzigd. We raden gebruikers daarom aan om het gepubliceerde cookiebeleid te raadplegen telkens als ze onze website bezoeken voor het geval er zich sinds hun laatste bezoek wijzigingen hebben voorgedaan.

INFORMATIEVE CLAUSULE VOOR HET CONTACTFORMULIER

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 13 van de Europese verordening inzake de gegevensbescherming, verstrekken wij de volgende basisinformatie over de verwerking van uw gegevens door middel van dit formulier:

 • Verwerking verantwoordelijke: LANTEK SHEET METAL SOLUTIONS, S.L.
 • Doel: Beheren en beantwoorden van vragen, suggesties, verzoeken om informatie of de diensten die u via het formulier aanvraagt.
 • Rechtmatigheid: Toestemming gegeven door contact met ons op te nemen via het formulier en dus de noodzaak van een dergelijke verwerking om een vraag of contact in behandeling te nemen en te beantwoorden.
 • Ontvangers: Het betreffende bedrijf (bedrijven) van de Lantek Groep indien het aan ons gerichte verzoek dit vereist. Verwerkers van buiten de EU, in overeenstemming met het “Privacy Shield”.
 • Rechten: Toegang, rechtzetting en verwijdering van de gegevens, evenals andere rechten, zoals uitgelegd in de aanvullende informatie.
 • Aanvullende informatie: Voor aanvullende en gedetailleerde informatie over gegevensbescherming verwijzen wij u naar ons Privacybeleid.

INFORMATIEVE CLAUSULE VOOR HET FORMULIER VAN DE NIEUWSBRIEF

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 13 van de Europese verordening inzake de gegevensbescherming, verstrekken wij de volgende basisinformatie over de verwerking van uw gegevens door middel van dit formulier:

 • Verwerking verantwoordelijke: LANTEK SHEET METAL SOLUTIONS, S.L.
 • Doel: Het versturen van nieuwsbrieven met technische, operationele en/of commerciële informatie van belang.
 • Rechtmatigheid: Toestemming gegeven bij inschrijving voor de nieuwsbrief en dus de noodzaak van een dergelijke verwerking om uw verzoek en abonnement te behandelen
 • Ontvangers: Een ander(e) bedrijf (bedrijven) van de Lantek Groep voor het versturen van hun nieuwsbrieven of commerciële informatie.Verwerkers van buiten de EU, in overeenstemming met het “Privacy Shield”.
 • Rechten: Toegang, rechtzetting en verwijdering van de gegevens, evenals andere rechten, zoals uitgelegd in de aanvullende informatie.
 • Aanvullende informatie: Voor aanvullende en gedetailleerde informatie over gegevensbescherming verwijzen wij u naar ons Privacybeleid.

INFORMATIEVE CLAUSULE VOOR HET FORMULIER “WERKEN BIJ LANTEK”

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 13 van de Europese verordening inzake de gegevensbescherming, verstrekken wij de volgende basisinformatie over de verwerking van uw gegevens door middel van dit formulier:

 • Verwerking verantwoordelijke: LANTEK SHEET METAL SOLUTIONS, S.L.
 • Doel: Beheren van uw deelname aan personeelsselectieprocessen.
 • Rechtmatigheid: Toestemming die is gegeven door het invullen van het formulier en het indienen van uw cv.
 • Ontvangers: Aan het betreffende bedrijf of bedrijven van de Lantek Groep dat/die een selectieproces start/starten.
 • Rechten: Toegang, rechtzetting en verwijdering van de gegevens, evenals andere rechten, zoals uitgelegd in de aanvullende informatie.
 • Aanvullende informatie: Voor aanvullende en gedetailleerde informatie over gegevensbescherming verwijzen wij u naar ons Privacybeleid.
LANTEK MAGAZINE
Lantek Link
CAD / CAM nieuws, evenementen, persberichten…
CASE STUDY:

Fortaco Group - Continuous Development Key to Success

Plasma
Gebied:

.pdf Download document
    (PDF 1.09 Mb.)
Desarrollado por Veiss
Lantek Sheet Metal Solutions - Thinking Metal Software Solutions
www.lanteksms.com
© Lantek . Sheet Metal Solutions . Wettelijke waarschuwing